EN HU RO  
Szerkesztőség Tanácsadó testület

Andorkó Júlia (szerkesztőségi titkár)
Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem)
Czire Szabolcs (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
Horn Ildikó (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
Koppándi Botond (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
Kovács Sándor (főszerkesztő, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
Molnár Lehel (főlevéltárnok, Kolozsvár)
Rezi Elek (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)

Madeea Larisa Axinciuc
Kolumbán Vilmos
Balogh Csaba
Gábor Csilla
Csorba Dávid
Pásztori-Kupán István
Rüsz-Fogarasi Enikő
Radu Lupescu
Kiss Dénes
Baráth Béla

A szerkesztőség tagjai voltak

Kriza János és Nagy Lajos (1861–1870)
Ferencz József (1867–1878)
Péterfi Dénes és Kovács János (1878–1905)
Gál Kelemen és Gálfi Lőrinc (1911–1920)
Vári Albert (1922–1944)
P. Szentmártoni Kálmán (1938–1944)
Erdő János (1971–1996)
Szabó Árpád (1996–2008)

Üdvövözöljük a Keresztény Magvető folyóirat honlapján!

A Keresztény Magvető folyóirat olyan romániai, magyarországi és nemzetközi progresszív teológiai kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a bibliateológiának, az egyház- és vallástörténeti folyamatoknak, az aktuális hittani és etikai kérdéseknek, a művelődés- és művészettörténetnek, a társadalmi és kulturális jelenségek mélyebb összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére vállalkoznak.

A folyóiratot Nagy Lajos tanár indítványára, 1861-ben Keresztény Magvető címmel teológiai folyóiratként alapították meg, Kriza János és az indítványozó szerkesztésével. A folyóirat napjainkig a szabadelvű keresztény teológia művelését és az egyházi életet szolgálja. A 159 éves Keresztény Magvető (1861–1918; 1922–1944; 1971–) a leghosszabb életű s ma is megjelenő unitárius teológiai folyóirat. Kiadója az unitárius egyház Kolozsváron. Az alapítók „általában az erkölcsileg Szép, Jó és Igaz magvainak vetését s fejlesztését” tűzték ki célul. Hasábjain nagyobb tanulmányok, elmélkedések, életrajzok, oktatási-nevelési kérdések, történelmi adatok, könyvismertetések közlését tervezték. 1868-ig megjelent első négy kötete évkönyv volt, 1870-ben vált negyedévenként, majd 1875-ben kéthavonként megjelenő folyóirattá. Az 1918-ig megjelent 53 kötet Brassai Sámuel, Jakab Elek, Kővári László, Kozma Ferenc, Nagyajtai Kovács István, Kuun Géza, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Berde Áron, Koncz József, Kanyaró Ferenc tanulmányainak, Jékely Aladár és Versényi György verseinek közlésével játszott szerepet Erdély művelődési életében. Több mint kétévi szünetelés után 1922 elején indult újra mint az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Eleinte évi négy, 1928-tól hat füzete jelent meg. Céljuk főleg a műveltebb rétegekhez szóló tudományos irodalom közlése. Kelemen Lajos, Varga Béla, S. Nagy László, Szent-Iványi Sándor, Balázs Ferenc, Jancsó Elemér, Mikó Imre, Szabédi László, Lakatos István, Zoványi Jenő írásai, dolgozatai, adatközlései fémjelzik az ekkori köteteket. Az 1944 augusztusában megszakadó sorozat 1971-ben a 77. évfolyammal folytatódott. Évente négy számot jelentettek meg. Továbbra is jelentős teret szenteltek – felekezeti különbség nélkül – egyáltalán nem csak vallási jellegű művelődési és tudományos írások közlésére. Bodor András, Mikó Imre, Molnár István, Sebesi Pál (Dávid Ferenc- és Heltai Gáspár-tanulmányok), Borbáth Károly, Kisgyörgy Zoltán, Binder Pál, Lakó Elemér, Szabó Árpád, Szabó Sámuel szerepel hosszabb tanulmányokkal. 1975-ben Kriza János-emlékszámot adtak ki halála 100. évfordulójára, 1976-ban Balázs Ferenc születésének 75., 1977-ben Kelemen Lajos születésének 100., 1979-ben Dávid Ferenc halálának 400., 1982-ben az Unitárius Kollégium alapításának 425. évfordulóját ünnepelték meg. Erdő János, aki életművévé tette a Keresztény Magvetőt, 1996-ban bekövetkezett halálával újabb korszak következett a folyóirat történetében. Az új püspök, Szabó Árpád lett a főszerkesztő. 2008-ban a püspök nyugalomba vonulásával újból módosult a szerkesztőbizottság, 2009-től Kovács Sándor teológiai tanár a lap főszerkesztője, amely most a 126. évfolyamánál tart.

A szerkesztőség elérhetőségei

Szerkesztőség címe: 400105 Kolozsvár, 1989 December 21 út, 9 szám

Telefon: +40 264 593236, +40 364 405557, +40 364 405558; Fax: +40 264 595927

E-mail: keresztenymagveto@unitarius.org

Postacím: 400105 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Megrendelés

Szerkesztőség címe: 400105 Kolozsvár, 1989 December 21 út, 9 szám

Postacím: 400105 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Szerzőink figyelmébe: címleírás és jegyzetelés

A Keresztény Magvetőben közzétett tanulmányokat a Chicago Manual of Style 16. kiadása (2010; a továbbiakban: Chicago) alapján kell elkészíteni. A címleírás és jegyzetelés rendjét a kiadvány 14. fejezete határozza meg, tartalmi, formai és tipográfiai tekintetben azonban a további fejezetekbe foglalt alapelveket is figyelembe kell venni. ITT

Lektori útmutató

Alapelvek

A Keresztény Magvető teológiai és művelődéstörténeti folyóiratban lektorált írásokat közlünk. A lektorálás az egyik eleme annak az ellenőrző folyamatnak, amelynek eredménye, hogy a folyóiratban csak magas színvonalú, a folyóirat szellemiségének és küldetésének megfelelő munkák jelenhessenek meg. Mivel a folyóirat olvasóközönsége nem csak az unitárius lelkészek, hívek vagy kutatók sorából köréből kerül ki, azért mérlegelni szükséges, hogy az unitárius múlt és teológia iránt érdeklődők számára hasznos-e az írás. A lektorok a szaktudományos és a szakmódszertani szempontok mellett a tanulmányok, prédikációk szerkezetét, nyelvezetét is véleményezik.

Az összefoglaló lektori vélemény az alábbi szempontrendszer alapján készül. Lektori útmutató ITT

Előfizetés

Belföldi előfizetőknek: a lapszám ára: 20 RON, előfizetés egy évre: 80 RON

Külföldi előfizetőknek: éves előfizetés: 5000 Ft (+ postaköltség Magyarországra), éves előfizetés: 20 EUR (+ postaköltség)

Az előfizetési szándék jelezhető a kiadványterjesztő hivatalban (Mezei Melinda Kinga nevére):

postacím: 400105 Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 9.

elektronikus cím:

telefon: +40 364 405557

Az előfizetés összegét kérjük az alábbi bankszámla-számok valamelyikére küldeni:

  • lejben: RO19 OTPV 2000 0034 8014 RO01
  • forintban: RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01
  • euróban: RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01

Számlatulajdonos: Episcopia Unitariană, Cluj-Napoca, România, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 9

©2020 Magyar Unitárius Egyház